Hello, itt tudod igénybe venni az Altalap online konzultációs szolgáltatását.
Garantáljuk az anonimitást, előítéletmentességet, értéksemlegességet, ítélkezésmentes szemléletet és a tényalapú információk átadását Tovább az online konzultációra

confetti-2571539_1920

Átláthatóság

                       

 

Etikus adománygyűjtés

Aláírói vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének (külső link), amely az átláthatóság jegyében, az adományozói kultúra javítását, az adományok átlátható felhasználását célozza.
Az Etikai Kódex  előírásait önmagunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.
Az Etikai Kódexhez csatlakozó szervezetek listáját itt (külső link) találod.

Az Altalap bevétele nem haladja meg az évi 100 millió forintot, így nem vagyunk kötelesek könyvvizsgálatot végezni.

Az alapítók mint döntéshozók hatáskörébe tartozik
– az alapító okirat elfogadása, illetve módosítása,
– a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása,
– a befektetési szabályzat elfogadása,
– illetve az alapítvány átalakulásáról való döntés meghozatala.
E döntéseket külön határozatban hozzák meg, az alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával. Az alapítók jogaikat együttesen gyakorolják.

A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítónak joga van továbbá az alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást kérni.

Az Alapítvány ügyvezető szerve és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő, Kováts Virág – elnök, Dr. Paksi Borbála, Müllner Dóra – tagok.
A kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői.
A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül –
az alapítvány vagyonának felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket.
Határoz az alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről,
a vagyon cél szerinti felhasználásáról.
Elfogadja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, – a befektetési szabályzaton felüli – más belső szabályzatait,
éves költségvetését,
illetve a kuratórium ügyrendjét.
az alapítvány éves számviteli beszámolóját, annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletével együtt. Előzetesen véleményezi az alapító döntéseinek tervezetét, a személyi kérdések kivételével.

A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A kuratórium az éves számviteli beszámolót (annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletét is ideértve), valamint az alapítvány tevékenységéről szóló szakmai beszámolót egyhangúlag fogadja el.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának elkülönült belső felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből (egy elnökből és 2 tagból) áll.
Csabai Gábor, Papó – elnök, Dr. Felvinczi Katalin, Hajzer Anni – tagok.
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az Alapítók kérik fel határozatlan időre.
A Felügyelőbizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:
jogosultak az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni,
jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól,
az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni.
A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Bizottság ellenőrzési tevékenysége utólagos ellenőrzés keretében fejti ki, a kuratórium elé kerülő éves számviteli beszámolót, illetve az alapító elé kerülő döntés tervezeteket azonban elfogadása előtt véleményezi.

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az  Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az
Alapítvány székhelyén (1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40.) – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

Az Altalap alapító okirata
Klikk ide.

Az Alternatíva Alapítvány – Altalap nonprofit önarcképe
Klikk ide (külső link)

Adományszervezési és Adománygyűjtési Kódex és Panaszkezelési Szabályzatát
2018 – 2024.
Klikk ide
Mellékletek:
1. mellékelt  – Információadási és Panaszkezelési Szabályzat
2. mellékelt – Felhatalmazó levél adománygyűjtésre (minta)
3. melléklet – Igazolás adókedvezmény igénybevételéhez (minta)
4. mellékelt – Adatvédelmi tájékoztató
5. mellékelt – Határozat a szabályozás életbe lépéséről
6. mellékelt –  Adatkezelési tájékoztató 1. sz. módosított verziója_ a 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR előírásainak megfelelően
7. mellékelt _ Altalap cookie szabályzata 2018.
8. melléklet _ Határozat  a szabályozás életbe lépéséről

letölthető panaszbejelentő formanyomtatvány
Klikk ide

Adatvédelmi tájékoztató – 2018. – 2024.
Klikk ide

Altalap Cookie szabályzat – 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024.,
Klikk ide

Nyilvános panaszkezelési beszámolók
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Éves számvitelei beszámoló és közhasznúsági mellékletei
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.

KSH jelentések az Altalap tevékenységéről (1156.sz)
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Éves kiadásaink részletes bemutatása
az évszámra klikkelve egy excelt találsz
2023.

2022.
altalap-2022-kiadasok-magyarazo-diagram
2021.

2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Közlemény az 1 % felhasználásáról
Az 1% felhasználásáról két dokumentumban nyújtunk tájékoztatást. Az egyik a hivatalos úgynevezett KOZ nevű NAV dokumentum, a másik pedig az éves fundraising beszámoló. Utóbbi jobban érthető és értelmezhető, de többek számára az előbbi is felettébb izgalmas és szórakoztató olvasmány.
22KOZ
21KOZ
20KOZ
19KOZ
18KOZ
17KOZ

Fundraising beszámolók
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

A kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülések meghívói
Az Altalap Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága évente egyszer és együtt tart ülést. Ezen üléseket az esetek többségében május hónapban tartjuk.
A következő (felügyelőbizottsági) és kuratóriumi ülés időpontja: 2024. májusában lesz,  amelyre ha jönnél, mindenképpen írj a: hello(kukac)altalap.hu ímélcímre.

Az utolsó kuratóriumi ülés időpontja: 2023. május 26. 17:30 volt.
A következő ülés dátuma: 2024. május 27. hétfő 18:30, helyszín: ELTE KAZY, cím: Budapest, Kazinczy u. 23, 1075
Várunk mindenkit szeretettel!
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.